De maatregelen rondom het coronavirus COVID-19 vereisen social distancing.
Om deze maatregel zo goed mogelijk te respecteren, kan u kiezen om zowel het aantal te verkopen tickets te beperken alsook tijdsblokken toe te passen zodat er maar een beperkt aantal personen aanwezig is op een specifiek moment.

Algemene voorwaarden

Algemeen


 1. Het gebruik van de tickets aangekocht op Event-Tickets houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.event-tickets.be en op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij EvenThings BVBA: Steenweg op Antwerpen 74-8, 2300 Turnhout (hierna 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd).

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement, bestellingen en verkopen van tickets in het kader van dit evenement. Door de toegang tot dit evenement, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten en diensten (hierna 'Klant', 'u' of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

  Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten op www.event-tickets.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Informatie


 1. Tegelijk aanvaardt u uitdrukkelijk het huishoudelijk reglement dat geldt voor het betreffende evenement dat te verkrijgen is bij de organisator of bij EvenThings BVBA: Steenweg op Antwerpen 74-8, 2300 Turnhout.

 2. Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website, op onze sociale media, op de websites van de organisatie van het evenement, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.

  Het betreffende evenement, de tickets en andere producten of diensten van dit evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

Aankoopvoorwaarden


 1. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de Klant. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een ticket voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting, overmacht of afgelasting.

 2. De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant of organisator hier andere specifieke wensen over heeft.

Toegangsvoorwaarden


 1. Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.

 2. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

Aansprakelijkheid


 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie van het evenement neemt of die aan de organisatie van het evenement opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarde, toegangsvoorwaarde, openbare orde, ...). Indien wij, niettegenstaande onderhavige algemene voorwaarden, beslissen om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht worden tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendings/betalingskosten.

 2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

 3. Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.

 4. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven naar EvenThings BVBA: Steenweg op Antwerpen 74-8, 2300 Turnhout.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens


 1. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via privacy@event-tickets.be.

 2. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
  - Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de bestelling van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld;
  - Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen, hetzij via websites en sociale media van onze partners en evenementen;
  - Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten;
  - Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren.

 3. De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:
  - om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, ...) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren;
  - om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;
  - om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via privacy@event-tickets.be of via post naar EvenThings BVBA: Steenweg op Antwerpen 74-8, 2300 Turnhout.

Finale bepalingen


 1. Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

 2. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 3. Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Turnhout.

Terms and Conditions

Terms and Conditions


 1. The use of the reservation process on event-tickets.be implies acceptance of the Terms and Conditions as listed on the website www.event-tickets.be/en/algemenevoorwaarden. These Terms and Conditions are also free available on request: Steenweg op Antwerpen 74, 2300 Turnhout, Belgium. The tickets that are resold without permission, give no right of access to the event. The organizer and / or the official ticket distributor reserves the right to cancel tickets as soon as it is established that despite of this prohibition, tickets are offered for sale. The costs as a result of the cancellation will be charged to the purchaser. Identity control of the ticket owner by the organizer or the official ticket distributor is possible. Cancellations and / or changes of the event gives no reason to a refund of the ticket.

 2. The tickets will be reserved at the time of confirming the order. The tickets will only be sent after receipt of a correct payment. The reservation will be cancelled if the tickets are not paid within the specified payment period. This deadline will be strictly enforced. VAT and additional taxes are always charged to the customer.

 3. The tickets will be sent by mail to the address specified in the reservation procedure, unless the customer or organizer have other specific wishes about this matter.

 4. If an organizer cancels his event, the tickets will be refunded by the organizer of the event if the ticket monies already paid by Event-Tickets to the event organizer. If the ticket monies have not been deposited by Event-Tickets to the organizer, the ticket shall be refunded by Event Tickets.

 5. Tickets and reservation fees may be paid via bank transfer or another payment method. The customer has the right to indicate, by registered letter, that he renounces the purchase without penalty and without giving any reason, within 7 working days, provided that the date of the event within is this period, from the day of the delivery of the tickets.

 6. Event Tickets employs all reasonable means to keep the information on its website is complete, correct and up to date. It does not provide any guarantee in this regard, and can not be held liable for direct or indirect loss sustained by anyone resulting from visiting or using the website, unless that person proven intent or gross negligence on the part of Event-Tickets.be. Event-Tickets.be is not liable for force majeure delays or prevents the implementation of this agreement. Inter alia, but not exclusively considered as force majeure: strikes, natural disasters, flood, fire, occupation, extreme weather conditions, government measures, mechanical breakdowns. Event-Tickets.be should not provide proof of unforeseeable or unavoidable nature of such force majeure event.

 7. These terms and conditions govern the entire contractual relationship between Event Tickets and customers, with the exclusion of the general terms of the customer. Any change or deviation from this or any addition should form the subject of a written agreement. The non-exercise of its rights under these terms and conditions by Event Tickets can not be considered as a waiver of its right to do so in the future. Event Tickets has the right to these terms and content: www.event-tickets.be at any time and without prior notice, to change. The changes are effective from the moment they appear on the website. The relationship between the customer and Event Tickets will only be governed by Belgian law. Any disputes will be submitted to the competent Courts of Turnhout. The parties accept in their relationships expressly electronic means (email, fax, ...) as evidence.